08 Lap. 22

Skelbiamas darbo konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo data: 2022-11-08
Skelbimas galioja iki:
 2022-11-22

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Taikos pr.15, Visaginas, įmonės kodas 155936576)

Pareigos: Vyriausiais buhalteris

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).

Darbo užmokestis:  nuo 2198 iki 3297 eur.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖ

 1. Pareigybės aprašymas (toliau – aprašymas) yra Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaigos) norminis teisės aktas, galiojantis tik šios įstaigos darbuotojams.
 2. Pareigybė – Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausias buhalteris.
 3. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

      Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  2. turėti ne mažiau kaip 2 metų profesinę darbo patirtį viešojo sektoriaus apskaitoje;
  3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  4. turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus finansinę apskaitą, vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS

 1. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) atlieka šias funkcijas:

5.1.    pasirašo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir subjekto į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;

5.2.    pasirašo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, kai jie sudaromi, kartu užtikrindamas, kad VSAKIS parengtų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių informacija yra patikima ir teisinga;

5.3.    teikia subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

6.  Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar jo paskirtas kitas jam pavaldus asmuo atlieka šias funkcijas:

6.1.  susijusias su apskaitos organizavimu:

6.1.1.   sudaro sąskaitų planą;

6.1.2.   tvarko saugotinus apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas;

6.2.      susijusias su apskaitos tvarkymu:

6.2.1.   rengia mokėjimo paraiškas valstybės ar savivaldybės iždui;

6.2.2.   vykdo banko mokėjimų nurodymus ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta banke (elektroninėje banko sistemoje);

6.2.3.   apskaičiuoja mokesčius, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus privalomus mokėjimus;

6.2.4.   atlieka subjekto vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas kitas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu;

6.3.      susijusias su ataskaitų parengimu:

6.3.1.   teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į VSAKIS ir atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;

6.3.2.   parengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais;

6.3.3.   atlieka subjekto ir jo kontroliuojamų subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų duomenų analizę, siekdamas rasti galimas klaidas, nustatyti neteisingą apskaitos duomenų atvaizdavimą ir informacijos pateikimą ataskaitose;

6.4.      susijusias su informacijos teikimu kitoms institucijoms:

6.4.1.   teikia subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui pasirašyti Aprašo 6.3.2 papunktyje nurodytas ataskaitas;

6.4.2.   teikia pasirašyti ir (arba) tvirtinti subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui mokėjimo paraiškas ir banko mokėjimo nurodymus;

6.4.3.   informuoja subjekto vadovą ar jo pavedimu kitą vadovaujamas pareigas einantį asmenį apie atskleistus neteisėtus subjekto darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);

6.4.4.   rengia subjekto mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų deklaracijas, kitas privalomas mokėjimų deklaracijas, pranešimus, pažymas ar kitus dokumentus ir teikia mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams;

6.4.5.   teikia subjekto apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir subjekto vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens nurodymu ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.4.6.   teikia subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitos informaciją;

6.5.    teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas valstybės ar savivaldybės iždui;

6.6.    vykdo vidaus kontrolę pagal subjekto vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens pavestas funkcijas;

6.7.    vykdo kitas subjekto vadovo ar jo pavedimu kito vadovaujamas pareigas einančio asmens paskirtas funkcijas.

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO TEISĖS

7.  Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) turi teisę:

7.1.  nepriimti pateiktų apskaitos dokumentų, nevykdyti nurodymų, jeigu netinkamai įforminti apskaitos dokumentai arba tokie veiksmai prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems apskaitos tvarkymą, reikalauti, kad paskirti atsakingi asmenys tinkamai įformintų apskaitos dokumentus, ištaisytų trūkumus ir netikslumus;

7.2.  reikalauti, kad paskirti atsakingi asmenys pateiktų nepateiktus apskaitos dokumentus, arba prašyti paskirtų atsakingų asmenų papildomos informacijos, jei apskaitai tvarkyti nepakanka informacijos;

7.3.  inicijuoti apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos organizavimo procedūrų keitimą.

8.  Vyriausiasis buhalteris (buhalteris), nepriimdamas paskirtų atsakingų asmenų pateiktų apskaitos dokumentų, turi pareigą nurodyti to priežastis ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną apie tai informuoti paskirtus atsakingus asmenis.

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

9.  Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) atsakingas už:

9.1.    buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

9.2.    teisingą mokesčių, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;

9.3.    tinkamą apskaitos tvarkymo kontrolę;

9.4.    teisingą ir savalaikį lėšų išmokėjimą ir atsiskaitymų vykdymo kontrolę.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Pretendentas privalo pateikti:

1.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse el .būdu per VATIS;

1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

1.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

1.4. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, kt.);

1.5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

1.6. užpildytą pretendento anketą (pateikiama VATIS sistemoje);

2. Pretendentas visus dokumentus teikia per VATIS.

3. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

Kontaktinis asmuo: Personalo specialistė Vilma Babuškina, el p. info@visaginopspc.lt, kontaktinis telefonas: 8 (386) 71 294; 33 771