• Titulinis
  • Naujienos
  • VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo medicinai ir slaugai pareigoms užimti

VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo medicinai ir slaugai pareigoms užimti

2023 07 24


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI

Bendrieji reikalavimai:

● turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą (šeimos gydytojo, gydytojo psichiatro arba gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją);

●turėti galiojančią medicinos gydytojo (šeimos gydytojo, psichiatro arba odontologo) praktikos licenciją;

●turėti mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;

●turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį;

●mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.A

Specialieji reikalavimai:

●turi išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

●žinoti sveikatos politikos pagrindus, e. sveikatos sistemos veikimo principus, būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra, gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

●turi būti lojalus, sąžiningas, mokėti savarankiškai dirbti (planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą), logiškai mąstyti, mokėti bendrauti su personalu, pacientais, priimti sprendimus ekstremalių situacijų atvejais, laikytis etikos reikalavimų;

●mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus;

●gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

●išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

●būti susipažinusiam su asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);

● mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

●būti susipažinusiam su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Pretendentas privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti konkurse el .būdu per VATIS;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, kt.);

gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą,

išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

užpildytą pretendento anketą (pateikiama VATIS sistemoje);

Pretendentas visus dokumentus teikia per VATIS.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023-08-01.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-medicinai-ir-slaugai-322;897110.html