Skelbiamas viešas nekilnojamojo turto nuomos konkursas

2023 05 12


VISAGINO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TURTO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO- PASTATO (UNIKALUS NR. 3098-4002-8024), ESANČIO TAIKOS PR. 15, VISAGINE, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 155936576, Taikos pr. 15, Visaginas (toliau – Nuomotojas), viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja 346,09 kv. m nekilnojamąjį turtą– gydymo paskirties patalpas, esančias Taikos pr. 15, Visagine (pastato unikalus Nr. Nr. 3098-4002-8024, žymėjimas plane 2D9p, patalpų indeksai: 9-1 (16,89 kv. m), 9-2 (43,82 kv. m), 9-3 (12,33 kv. m), 9-4 (12,15 kv. m), 9-5 (11,46 kv. m), 9-6 (12,32 kv. m), 9-7 (15,68 kv. m), 9-8 (16,75 kv. m), 9-9 (7,87 kv. m), 9-10 (6,81 kv. m), 9-11 (76,31 kv. m), 9-12 (12,08 kv. m), 9-13 (13,56 kv. m), 9-14 (11,59 kv. m), 9-15 (22,22 kv. m), 9-16 (8,07 kv. m), 9-17 (7,74 kv. m), 9-18 (16,26 kv. m), 9-19 (8,48 kv. m), 9-20 (2,35 kv. m), 9-21 (3,17 kv. m), 9-22 (3,58 kv. m), 9-23 (4,60 kv. m).

2. Viešasis nuomos konkursas (toliau – Konkursas) vykdomas vadovaujantis Visagino

savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo (toliau – Nuomos tvarkos aprašas), patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-27 „Dėl Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-123 redakcija), nuostatomis ir šiomis Konkurso sąlygomis.

3. Konkursą vykdo VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro turto nuomos komisija, sudaryta VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2023 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-34 „Dėl VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro turto patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nuomos komisijos sudarymo“, (toliau – Komisija).

4Dokumentai Konkursui teikiami lietuvių kalba.

5Konkursas skelbiamas VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro interneto svetainėje www.visaginopspc.lt ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt .

II. VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS IR NUOMOS SĄLYGOS

6. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras išnuomoja nekilnojamąjį turtą – gydymo paskirties 346,09 kv. m. ploto patalpas, esančias Taikos pr. 15., Visagine (pastato unikalus Nr. Nr. 3098-4002-8024, žymėjimas plane 2D9p ).

7. Patalpos išnuomojamos gydymo veiklai vykdyti.

8. Pradinis turto nuompinigių dydis – 373,78 Eur per mėnesį.

9. Turto nuomos terminas – 10 metų, jei nuomininkas tvarkingai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas.

10. Patalpas galima apžiūrėti nuo 2023 m. gegužės 16 d. iki 2023 m. gegužės 19 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos įstaigos administratorę Svetlaną Ladik, tel. 8-386- 71339.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, REGISTRAVIMAS IR NAGRINĖJIMAS

11. Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam turto nuompinigių dydžiui (1 121,34 Eur) į atsiskaitomąją sąskaitą Luminor Bank (sąskaitos numeris LT974010041700771901). Mokėjimo paskirtis: viešojo nuomos konkurso dalyvio pradinis įnašas.

12. Konkurso dalyviai paraiškas, parengtas pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą paraiškos formą, turi pateikti užklijuotame voke nuo 2023 m. gegužės 22 d. 9.00 val. iki 2023 m. gegužės 24 d. 9.20 val. adresu: Taikos pr. 15, Visaginas, 601 kabinetas (atsakinga medicinos įstaigos administratorė Svetlana Ladik, tel. 8-386- 71339, el. p. svetlana.ladik@visaginopspc.lt.). Kartu pateikiami dokumentai, kad pradinis įnašas sumokėtas.

13. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

13.1. paraiška, kurioje nurodomas Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; siūloma nuomos kaina, bei numatoma vykdyti veikla;

13.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

13.3. steigimo dokumentų (įmonės registravimo pažymėjimas) ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

13.4. kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie atitiktį Konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;

13.5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią turto valdytojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

13.6. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad Konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

14. Komisijos pirmininkas ar jo paskirtas asmuo:

14.1. priima norinčiųjų dalyvauti Konkurse dokumentus ir registruoja Konkurso dalyvius turto nuomos konkurso duomenų registracijos žurnale – įrašo Konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko gavimo datą ir tikslų laiką (minučių tikslumu), Konkurso pavadinimą, datą ir laiką, Konkurso dalyvio pavadinimą;

14.2. išduoda Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), Komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;

14.3. užrašo ant voko Konkurso dalyvio pavadinimą ir adresą, turto, kurio Konkursas buvo skelbtas, pavadinimą, adresą ir nuorodą: „Turto nuomos Konkursui“.

15. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

16. Įregistruotas Konkurso dalyvis iki 2023 m. gegužės 24 d. 9.20 val. turi teisę atšaukti pateiktą paraišką.

IV. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

17. Vokai su paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks 2023 m. gegužės 24 d. 10.00 val. Taikos pr. 15, Visagine, 609 kabinete. Dalyvauti Konkurse turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, turintys Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems Konkurso dalyviams ar jų atstovams įsitikinti, kad vokai su paraiškomis dalyvauti Konkurse yra nepažeisti.

19. Komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai patikrina, ar visi reikiami dokumentai pateikti ir ar jie atitinka nurodytus reikalavimus. Jei Komisija nustato, kad Konkurso dalyvis pateikė ne visus reikiamus dokumentus arba jie neatitinka nurodytų reikalavimų, Komisija tai įformina protokole ir šiam Konkurso dalyviui neleidžia toliau dalyvauti Konkurse.

20. Konkurso laimėtoju pripažįstamas Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat dydį (didžiausią) pasiūlo keli Konkurso dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas registracijos žurnale.

21. Jeigu dalyvauti Konkurse užsiregistravo tik vienas Konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir pateikęs visus reikiamus dokumentus, jis pripažįstamas Konkurso laimėtoju.

22. Turto viešojo konkurso rezultatai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nuomos konkurso įrašomi protokole, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su protokolu.

23. Komisija turto nuomos konkurso laimėtojui, neatvykusiam į komisijos posėdį, per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie Konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pavadinimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

24. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti Komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jei laimėtojas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nurodytu laiku neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Komisijos sprendimu Konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

25. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas po Komisijos protokolo pasirašymo į sąskaitas, nurodytas Konkurso dalyvių dokumentuose.

V. KONKURSO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

26. Turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Konkurso procedūras, jeigu:

26.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

26.2. paskelbus Konkursą paaiškėja, kad turto nuoma negalima;

27.3. iškilo poreikis turtą naudoti savivaldybės reikmėms.

27. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti Konkursą priėmimo.

VI. KITOS SĄLYGOS

28. Ginčai, kilę dėl Konkurso organizavimo ar jo rezultatų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

29. Konkurso sąlygų priedai:

29.1. Paraiškos forma (1 priedas);

29.2. Patalpų eksplikacija