• Titulinis
  • Naujienos
  • PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0007 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE“

PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0007 „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS VŠĮ VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE“

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Projektas finansuojamas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą tarp VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

Projekto vertė – 163 307,11 Eur.

Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – iki 151 059,07 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-03

Projekto aprašymas –Visagino miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumą bei kokybę skirtingoms gyventojų grupėms, siekiama įgyvendinti  asmens sveikatos priežiūros įstaigų projektą, skirtas Aprašo 12.1, 12.2, 12.3 ir 12.4 numatytoms remiamoms veikloms įgyvendinti.

Visagino pirminės sveikatos priežiūros savivaldybėje yra aktualios vaikų ligų, vyresnio amžiaus ligų profilaktikos, ligų prevencijos , taipogi tuberkulioze sergamumo problemos.

Projektas yra skirtas vaikų ligų profilaktikai  bei prevencijai vykdyti, kurio pagalba bus įrengtas specialus vaikų ligų profilaktikai ir gydymui skirtas aukštas. Jame bus įrengtas vaikų odontologijos kabinetas, kurio pagalba bus užtikrinta dantų profilaktika. Vaikų ligų gydytojai bei šeimos gydytojai aprūpinti reikalinga darbui įranga.

Būtina įrengti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. Projektą planuojama įgyvendinti pagal Aprašo 12.2 papunktį.

Būtina įrengti tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabinetą (DOTS), kurio šiuo metu nėra. Kito projekto rėmuose šiame kabinete po gydymo bus dalinami maisto talonai. Projektą planuojama įvykdyti pagal Aprašo 12.3 papunktį.

Būtina užtikrinti paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Šiuo metu centro registratūra bei  tualetai nėra pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. Projektą  planuojama įgyvendinti pagal Aprašo 12.4 papunktį.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto nauda – Atnaujinus įstaigos patalpas, pritaikius jas neįgaliesiems ir įsigijus trūkstamą medicinos įrangą, Visagino miesto gyventojams bus pagerintas teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei teikiamų paslaugų kokybė.

Projektas finansuojamas Europos

Regioninės plėtros fondo lėšomis

www.einvesticijos.lt

 

Projekto vykdytojas

 VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras